W maju RATY 10 x 0%, RRSO 0% | Sprawdź jak kupić >>
x Koszyk

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

mebleM4.pl

 

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy  mebleM4.pl prowadzony jest przez MebleM4 Urszula Kucharczyk, Radosław Jóźwiak Spółka Cywilna, Zagórska 84a, Tarnowskie Góry, +48 534080801, biuro@meblem4.pl, NIP 6452539918, REGON 243564154, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Definicje:
  1. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
  2. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta,
  3. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia również bez założenia konta,
  4. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  6. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),
  8. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  10. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §8,
  11. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
 1. a)  umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
 2. b)  prowadzeniu Newslettera,
 3. c)  umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 • Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego mebleM4.pl,  świadczonych drogą elektroniczną jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 • Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 • Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego pod adresem mebleM4.pl
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.

2.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

 1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta.
 2. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@meblem4.pl

3.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 1. Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym czasie, poprzez podanie w zakładce „Newsletter” na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Wyślij” oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługę można uruchomić również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@meblem4.pl

4.

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Nie dotyczy to Zamówień składanych drogą telefoniczną, które można składać od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00-19.00.
 5. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia poprzez Konto w Sklepie internetowym,
  2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia - “Koszyk” bez założenia konta,
  3. złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej,
  4. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem tel.: 534080801,

 

 1. Zamówienia, złożone drogą mailową w dni powszednie po godzinie 19, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail automatycznie po złożeniu zamówienia.
 3. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą zaksięgowania wpłaty otrzymanej of Kupującego, potwierdzenie wpłaty przesyłane jest w formie faktury elektronicznej drogą mailową.
 4. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), do momentu wysyłki Towaru. W tym celu Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 534080801 lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem biuro@meblem4.pl.
 5. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie i przygotowanie do wysyłki) podane jest na karcie każdego produktu wyrażoną w dniach roboczych.
 6. W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie lub wydłużeniu czasu realizacji, Kupujący jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 7. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia.

 

5.

DOSTAWA

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.
 2. Dla Kupującego udostępnione są następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:

 

 1. dostarczenie Towarów przez firmę transportową w przypadku produktów ponadgabarytowych (tapicerowanych, paczek mających ponad 200 cm długości, paczek mających ponad 50 kg wagi, produktów dostarczanych w całości),
 2. dostarczenie Towarów przez transport własny sklepu, w ograniczonym obszarze
 3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy,
 4. dostarczenie Towarów poprzez firmę transportową poza terytorium Polski 
 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Sprzedawcę po przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Są one naliczane zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 3. Towary wysyłane są niezwłocznie lub kierowane na produkcję po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.
 5. Kupujący ma prawo do jednokrotnego odwołania zaplanowanej dostawy Towaru, z zastrzeżeniem, że informacja o odwołaniu dostawy musi zostać przekazana przez Kupującego w terminie do dwóch godzin od otrzymania przez Kupującego wiadomości SMS z terminem dostawy.
 6. Informacja o dostawie odbywa się z wyprzedzeniem 1-2 dniowym - zakres czasowy dwu-trzy godzinowy,
 7. W przypadku dostawy ponadgabarytowych produktów (szafy, sofy , narożniki itp.) nie można zmienić godzin dostawy.
 8. Dostawy odbywają się w godzinach 6-23.
 9. Koszt dostawy nie obejmuje usługi wniesienia
 10.  W przypadku wyboru odbioru osobistego, klient zostanie poinformowany o skompletowaniu zamówienia. Zamówiony towar należy odebrać w ciągu 14 dni kalendarzowych od przesłania stosownej wiadomości na adres mailowy oraz nr telefonu wskazany do kontaktu przy złożeniu zamówienia.
 11. W przypadku nieodebrania towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od poinformowania Kupującego o jego dostępności, naliczona zostanie opłata magazynowa. Za podstawową jednostkę miary zostaje uznane 1 miejsce paletowe (0,8 x 1,2m). Opłata za magazynowanie 1 miejsca paletowego wynosi 8,50 zł dziennie za każde miejsce paletowe składowanego towaru. O ilości zajmowanego przez towar miejsca magazynowego, Kupujący zostanie poinformowany minimum 7 dni przed rozpoczęciem naliczania opłaty magazynowej stosowną wiadomością wysłaną na adres mailowy wskazany do kontaktu przy złożeniu zamówienia.

6.

PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym,
  2. płatność internetowa za pomocą systemu płatności – np. PayU, Blue Media, Google Pay
  3. płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
  4. płatność ratalna prowadzona przez operatorów płatności ratalnych, dostępnych w Paragrafie §7.
 1. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
 2. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 3. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 4. W przypadku Zamówień o wartości powyżej 500 zł Kupujący może dokonać płatności w formie zaliczkowej, tj. poprzez uiszczenie zaliczki po złożeniu Zamówienia. W przypadku uiszczenia zaliczki, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty reszty ceny oraz kosztów dostawy zamówionych Produktów przelewem przed dostawą lub za pobraniem przy odbiorze (o dostępności usługi pobraniowej, poinformujemy Cię przed wysyłką). W przypadku wyboru przelewu, należy przesłać stosowne potwierdzenie jego wykonania na adres biuro@meblem4.pl

 

7.

OPERATORZY PŁATNOŚCI

Operatorzy płatności natychmiastowych oraz systemów ratalnych dostępnych w mebleM4.pl

 1. Przelew błyskawiczny gdzie Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU SA.
 2. Przelew błyskawiczny gdzie Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Google PayTM.
 3. Przelew błyskawiczny gdzie Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. System ratalny dostępny poprzez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A.
 5. System ratalny dostępny poprzez Santander Consumer Bank.8.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 8. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2. lub pod linkiem: http://meblem4.pl/zwrot.html
 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 3. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 9. Sprzedawca zarówno w razie dostawy zamówionego Towaru, jak i w razie odbioru Towaru zwróconego przez Kupującego, nie świadczy usług w zakresie wniesienia lub zniesienia Towaru w obrębie adresu dostawy lub odbioru wskazanego przez Kupującego. Usługa taka nie znajduje się w ofercie Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić wniesienie Towaru w momencie dostarczenia zamówionego Towaru, jak również jego zniesienie w razie odbioru przez Sprzedawcę zwróconego Towaru, w taki sposób, aby Towar mógł zostać niezwłocznie dostarczony lub odebrany pod wskazanym przez Kupującego adresem.
 10. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

9.

REKLAMACJA

 1. Reklamacje należy kierować poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego:

http://meblem4.pl/reklamacja.html

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail:

reklamacje@meblem4.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 4. opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
 5. Dowód zakup, jego kopię lub numer zamówienia.
 1. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1.
 2. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 4. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.
 6. Sprzedawca wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami udziela gwarancji 12 miesięcznej.
 7. Kupujący jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić wniesienie Towaru w momencie dostarczenia zamówionego Towaru, jak również jego zniesienie w razie odbioru przez Sprzedawcę reklamowanego Towaru, w taki sposób, aby Towar mógł zostać niezwłocznie dostarczony lub odebrany pod wskazanym przez Kupującego adresem.

10.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego mebleM4.pl  są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego mebleM4.pl, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku. W przypadku zamówień złożonych do dnia 25.05.2018 r. obowiązuje regulamin dostępny pod linkiem: http://meblem4.pl/regulamin,p29.html
 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

Dlaczego warto kupować w mebleM4.pl?

32 740 91 71

pn-nd: od 9 do 19

9 lat

doświadczenia

Bezpieczne płatności

payu, google pay, raty credit agricole

Próbniki

wysyłka gratis

24 miesiące

gwarancji na cały asortyment
'' '' '' '''' '' '' '' ''
Newsletter

Podaj nam swój e-mail, by otrzymewać promocyjne oferty.

Media społecznościowe

Zagórska 84a, 42-680 Tarnowskie Góry | Infolinia Codziennie 9-19: 534 08 08 01 | email: biuro@meblem4.pl | NIP 6452539918 REGON: 243564154